Současný stav v ČR

Současný stav v ČR

Systém poskytování psychiatrické péče v České republice je do značné míry určován strukturou lůžkového fondu, kdy v roce 2010 bylo v ČR celkem 10 818 psychiatrických lůžek. Z tohoto počtu bylo 9 318 lůžek (86%) v psychiatrických léčebnách a pouze 1 500 lůžek (14%) v psychiatrických odděleních nemocnic. Struktura lůžkového fondu v psychiatrických léčebnách je následující: 19% lůžek gerontopsychiatrických, 15% lůžek pro léčbu alkoholismu a toxikomanií, 6% pedopsychiatrických, 2% sexuologických. Pro všeobecnou psychiatrii tedy připadá 58% lůžkového fondu, tj. 5404 lůžek. Psychiatrické léčebny, jejichž síť odpovídá potřebám konce 19. a začátku 20. století. V ČR existuje 20 léčeben, 4 mají více než 1000 lůžek. Léčebny se vyznačují dlouhodobou podfinancovaností a z toho plynoucím nevyhovujícím materiálně-technickým stavem budov a nedostatečným personálním vybavením. Důsledkem je pak poskytování zdravotní péče, která odpovídá standardům 21. století pouze v oblasti některých segmentů poskytované péče (zejména farmakoterapie, aplikované psychoterapeutické techniky). Průměrná doba hospitalizace je 86,2 dne. Asi jedna čtvrtina pacientů je zde hospitalizována déle než rok.

Vedle péče ústavní existuje síť, převážně privátních psychiatrických ambulancí. V databázi ÚZIS se v roce 2010 registrovalo 775 ambulantních zařízení (celkem je v ČR registrováno 820 ambulantních oddělení). Jejich síť je fakticky regulovaná zdravotními pojišťovnami. V psychiatrických ambulancích pracuje cca 740 lékařů, 400 zdravotních sester (registrovaných jako zdravotničtí pracovníci nelékaři), 68 psychologů a 33 ostatních odborných pracovníků. Péče poskytovaná v psychiatrických ambulancích prakticky reprezentuje absolutní většinu extramurálně poskytované péče. Její hlavní charakteristikou je vysoká medicínská odbornost, ale nízká míra komplexnosti (nízký počet zdravotních sester, téměř absentující terénní sestry, malý počet sociálních pracovníků).

Komplexnější servis pro duševně nemocné poskytují komunitní centra. Ta jsou z velké části zřízena jako sociální služba, což určuje i profil zaměstnanců/sociálních pracovníků. Absentuje systémové propojení těchto zařízení se zdravotními službami. Síť není aktivně vytvářena. V této oblasti se odráží i širší problém systémového propojení mezi zdravotními a sociálními službami. Fakt, že absentuje kapacita jak rezidenčních zařízení sociální péče, tak komunitních center, způsobuje koncentrování péče o dlouhodobě duševně nemocné do psychiatrických léčeben.