Zkušenosti ze zahraničí

Zkušenosti ze zahraničí

Terst

Posledních 30 let je psychiatrie v Terstu příkladem tzv. komunitní psychiatrie. Zůstaneme u  již zaužívaného  pojmu, i když možná by byl vhodnější překlad jako komunální, nebo obecní psychiatrie. Jde o formu péče, kde je důraz kladen na zachování sociálních vazeb pacienta v místě, kde žije. S minimalizací vytržení z těchto vazeb, ke které nevyhnutně dochází během ústavní péče. U nás je rozšířen pojem terapeutická komunita – což je více méně organizační setkání pacientů a zaměstnanců psychiatrických oddělení a s komunitní psychiatrií nemá kromě názvu nic společného.

V Terstu proběhla v letech 1971-81 psychiatrická reforma, kterou umožnil dovést do konce italský zákon č. 180 (z r. 1978). Zákon nařídil postupné uzavření psychiatrických léčeben a jejich nahrazení komunitními centry duševního zdraví. Za vznikem reformy stál italský psychiatr a filozof Franco Basaglia (1924 – 1980), kterého na základě jeho medializovaných názorů a pokusu o reformu psychiatrické léčebny v Gorizii v 60. letech pozval v r. 1971 do Terstu předseda místního zastupitelství Michele Zanetti, dal mu volnou ruku a finanční zdroje na realizaci reformy.

Výsledkem práce týmu lékařů, ošetřovatel. personálu, sociálních pracovníků, umělců, úředníků i dobrovolníků kolem F. Basaglii, kterého řídící místo pak v r. 1979 zaujal Franco Rotelli, bylo postupné vybudování center duševního zdraví, které plně nahradili původní léčebnu, která byla definitivně zrušena v roce 1979.

Dnes péče o duševní zdraví spadá pod Všeobecný systém zdravotní péče v Terstu, který i v jiných oblastech přešel v r. 1998 na komunitní principy.  Jde o formu sítě, kterou řídí Oddělení pro duševní zdraví (oficiálně zřízeno v r. 1981). Síť čítá 4 Centra duševního zdraví (CDZ) – jde o menší budovy situované ve 4 obvodech Terstu, které fungují na základě rajonizace, každé má spádovou oblast 50-60 000 obyvatel, 6-8 lůžek v 1, max. 2 lůžkových pokojích. Jsou nízkoprahové, fungují 24hod denně, přijímají v denních hodinách. Poskytují krizovou intervenci, pravidelnou ambulantní léčbu, psychosociální rehabilitaci, volnočasové aktivity pro občany svého rajonu. Nahlášení pacienti zde spolu obědvají. Lůžka slouží ke krátkodobé dobrovolné hospitalizaci. Každé centrum má k dispozici cca 4 auta (pro krizovou intervenci, návštěvy u klientů doma, rekreační aktivity).

V budovách bývalé psychiatrické nemocnice sídlí mimo jiné i Terstská univerzita, v rámci psychiatrické kliniky je tam 10 lůžek, z toho 4 v rámci komunitní sítě.

Do sítě pak patří akutní psychiatrické oddělení (6 lůžek), které je součástí všeobecné nemocnice. Přijímá pacienty v těžších krizích a  v průběhu noci. Taky funguje na  principu otevřených dveří a bez omezovacích prostředků. Hospitalizace jsou krátkodobé (cca 1 týden), pacienty si zpravidla přebírá příslušné CDZ. Pacienti, kteří někoho fyzicky napadli, jsou léčeni v rámci vězeňského systému. S forenzním oddělením pracovníci z center  spolupracují a vhodné pacienty přebírají do péče. Zvláštní zařízení se věnují léčbě alkoholizmu a jiných závislostí.          

Do sítě Oddělení duševního zdraví pak spadají  ubytovací zařízení (v různém stupni chráněné) a početné „sociální podniky“, které zabezpečují jednak pracovní trénink uživatelů psychiatrické péče (v době, kdy pacienti ještě nejsou schopni plného pracovního výkonu a pobírají sociální dávky), pomáhají jim při hledání zaměstnání a poskytují i početná chráněná pracovní místa (kde pacienti dostávají plat, který jim pokryje běžné životní náklady). Jde kupříkladu o  místní rozhlas, textilní dílnu, uklízecí služby, zahradnictví, bar a restauraci. 

K síti se hlásí i rostoucí počet  různých asociací - svépomocné skupiny, ženský spolek, sdružení rodinných příslušníků, sportovní klub, atd.

Areál bývalé psychiatrické nemocnice (obdoba pražské Bohnické léčebny) byl vrácen městu. Je teď známý jako Park San Giovanni a sídlí zde různé instituce (4 školy, divadlo, Centrum pro fyzicky postižené, Centrum léčby závislostí, úřady jedné městské části). Oddělení duševního zdraví zůstalo 10 budov, kde sídlí administrativa, několik malých ubytovacích jednotek, rhb pavilon a několik „sociálních podniků“.

Finanční rozpočet je odvozen od počtu obyvatel spádové oblasti.

Zpracovala MUDr. Tatiana Magová , zdroje:

1.Giuseppe Dell´Aqua: Terst: příběh transformace ( Beyond the walls, ISBN 978-88-7223-161-6)

2. Mgr. Andrea Scheansová, PhD.: Inspirace z Itálie ( časopis Esprit, 7-8 2012 )

Curych

Psychiatrická péče ve Švýcarsku je řízena na kantonální úrovni.

Důležitým místem psychiatrické péče v kantonu Curych je Psychiatrická univerzitní klinika. Ta disponuje lůžkovou částí, denní klinikou, specializovanou psychiatrickou ambulancí, forenzní psychiatrií, konziliární psychiatrií a ošetřovatelskou a sociální péčí.   

V lůžkové části jsou oddělení rozdělena podle zaměření na záchyty a léčby psychóz, deprese a úzkostné poruchy, duální diagnózy/závislosti, integrovaná péče (individuální přístup, možnosti i denní kliniky či ambulantního docházení dle vývoje stavu v rámci jednoho oddělení), demence/deliria, etnická psychiatrie zaměřená na pacienty migranty, řešící psychické obtíže plynoucí z transkulturálních rozdílností, traumata), oddělení s psychoterapií, oddělení krizové intervence, rodiny pro pacienty s psychickým onemocněním).

Denní klinika je založena na dobrovolné bázi a umožňuje denní docházení na terapie a konzultace s tím, že pacient přespává v domácím prostředí. (Akutní denní klinika-pro pacienty s akutním psychiatrickým onemocněním nebo v krizové situaci, Denní klinika-rozděleno pro pacienty s afektivními poruchami, rodinná psychiatrie, závislosti, gerontopsychiatrie, Noční klinika, Rehabilitační denní klinika).

Výběr ze statistiky:

Lůžková část: propuštění 12344, o 3.5% méně než za rok 2008

Propouštěcí diagnózy za rok 2009: ? poruchy chování pod vlivem psychotropních látek, ? diagnóza z okruhu afektivních poruch, 18% s diagnózou z okruhu schizofrenních onemocnění.

Počet lůžek: 1549, obložnost 94.7%

Počet plných úvazků: 3021

Náklady: 541milionů Franků švýcarských - z toho mzda a sociální platby: 65.9%, medicínské potřeby 3.2%, 29.8% zbylé výdaje-provozní náklady.

Kanton Curych dále zastřešuje Integrovanou psychiatrii v kantonech Winterthur-Zürcher Unterland, které zajišťují péči na následujících úrovních:

  1. Lůžková část (psychiatrické kliniky):

dětská a adolescentní psychiatrie (akutní lůžka, psychoterapeutická lůžka pro mladistvé 18-25let), dospělá psychiatrie (lůžka jsou rozdělena na lůžka krizové intervence, akutní psychiatrické péče, závislosti, akutní psychoterapie), gerontopsychiatrie (akutní ošetření, akutní psychoterapie). Počet pacientů na lůžku celkem za rok 2011: 2750

  1. Denní kliniky (dospělá a gerontopsychiatrii). Počet ošetřených pacientů celkem za rok 2011: 375
  2. Ambulantní sektor (dětská, dospělá, gerontopsychiatrie, centrum krizové intervence, integrovaná pomoc pro lidi se závislostí, konziliární ambulance). Počet ošetřených pacientů celkem za rok 2011: 59949
  3. Speciální lůžkové oddělení pro klienty po těžkých traumatech
  4. Poradenské a koordinační centrum zajišťující propojenost péče, informace, a to jak z hlediska léčebného, tak sociálního vč. sdružení pro příbuzné psychicky nemocných.

Model integrované psychiatrie se zakládá na propojení a integraci všech úrovní péče. Sdružují svépomocné a laické organizace, ošetřovatelskou péči, zajišťují pracovní a sociální návaznost, péči o chronické pacienty ve smyslu bydlení, práce, volný čas.

Jejich motto je „ambulance před lůžkem“. Za rok 2011 klesl počet „lůžkodnů“ o 14% a bylo o 10% více ambulantních konzultací. V roce 2011 otevřeli 2 nová lůžková oddělení, která doplnila mezery v péči o akutní pacienty, a to výše zmiňované oddělení pro klienty po těžkých traumatech a akutní psychoterapeutické oddělení pro mladé dospělé (18-25let).

Péče o chronické pacienty je oddělená od takzvané akutní lůžkové péče a ambulancí. Jedná se často o soukromá zařízení, nadace, částečně dostávající peníze od kantonu. Klient si pobyt hradí ze svého  invalidních důchodů, případně mají zařízení nasmlouvané psychiatrické ambulantní prohlídky na pojišťovny. Sociální systém je tam nastaven tam, že i když pacient nemá „odpracované roky“ tedy neodváděl nějakou dobu daně státu, tak má nárok na invalidní důchod či případně na jiné příspěvky, které jsou v takové výši, že díky nim vždy, v případě že je potřeba a je to indikováno, dosáhne na péči z oblasti sociální psychiatrie. Jednou z největších organizací je Noveos. Toto zařízení tedy spadá do kategorie sociální psychiatrie. Pojem sociální psychiatrie zahrnuje interdisciplinární péči o psychiatrické pacienty používající různé metody a přístupy, která klade důraz na sociální složku pacienta. Poskytují a zprostředkovávají pro své klienty s psychiatrickou diagnózou možnosti pracovní, bydlení, zázemí, sociální kontakty, volný čas atd. Cílem je znovuvytvoření a upevnění místa a postavení člověka s psychickým onemocněním ve společnosti.

Noveos je veřejné sdružení, které je placeno kantonem. Kanton Curych ročně přispívá částkou 3,7 milionů Franků. Jejich různé pobočky jako ateliéry, chráněné díky, chráněná bydlení, kavárna, poradny atd. na sebe částečně vydělávají sami ze zakázek (ročně 2,45 milionů Franků). Dary a příspěvky v roce 2011 byly 470 tisíc. Franků.

Co se týká například chráněného bydlení, tak každý klient má tedy přiznaný invalidní důchod, ze kterého mu je měsíčně strháván částka na bydlení. V chráněných dílnách mají klienti dokonce nárok na malý plat.