Slovnek

A Abulie

Bez vůle, extrémnější forma hypobulie.

Abusus

Škodlivé užívání látek, je to předstupeň závislosti.

Adherentní

Přiléhavý, v souvislosti s léčením to znamená, že pacient dodržuje doporučení lékaře, užívá předepsané léky.

Afekt

Je prudká, velmi intenzivní emoční reakce, která se vyjadřuje rychlým vznikem, bouřlivých průběhem a krátkým trváním. Jde o rychlé emoční reakce na různé zážitky (hněv, radost, úžas, děs, stud aj.). Není sám o sobě chorobný stav.

Afektivita

Je to pohotovost k emocím.

Agorafobie

Strach z volných prostranství a shluku lidí.

Agrese

Násilné jednání, násilné projevy v chování.

Akutní (péče)

Náhlá, nutná, nezbytná (péče)

Amence

Zmatenost, průběh je méně bouřlivý, než je tomu u deliria.

Anhedonie

Neschopnost prožívat radost.

Anhedonie

Neschopnost prožívat radost z věcí, které člověka dříve těšily.

Anxieta

Úzkost- Je to nepříjemný emoční stav, neodůvodněný pocit strachu, jedinec ale neví z čeho. Je často doprovázena tělesnými příznaky, bolestmi na hrudi, bolesti žaludku, neschopností polknout, atd. Může probíhat buď v záchvatech výrazné úzkosti anebo trvá delší dobu v mírnější formě. Je to základní příznak skupiny onemocnění zvané neurózy.

Aplikace (medikace)

Podání (medikace)

Ataka

Nástup, náhlé objevení se (choroby)

B Bipolární porucha

Onemocnění, které se projevuje patologickými (pro jedince nenormálními, chorobnými) výkyvy nálad ve smyslu mánie a deprese, které se s různě dlouhou pauzou střídají.

Bludy

poruchy myšlení, které jsou způsobeny nemocí a pro člověka jsou nevývratné, je o nich přesvědčen. Například paranoidně perzekuční bludy, kdy jedinec má pocit, že jsou věci proti jeho osobě a že mu například chce někdo ublížit.

C Chronický (stav)/chronik

Dlouhotrvající (stav)/pacient trpící chorobou, která je přítomna či se projevuje dlouhodobě, tedy například roky až celý život.

D Delirium

Porucha vědomí, kdy je narušena jasnost vědomí. Je charakterizováno rychlým rozvojem, často několik hodin až dní, projevující se zmateným duševním obsahem a zmateným projevem, dezorientací, poruchou paměti, změnami psychomotorického tempa, časté jsou halucinace, hlavně zrakové a příznaky jsou měnlivé během dne. Vyskytuje se často u demencí nebo při odvykacích stavech od alkoholu.

Demence

Syndrom, při kterém dochází k narušení funkcí jako je paměť, intelekt, myšlení, orientace, úsudek, mohou být přítomny poruchy nálady, chování ale i psychotické fenomény jako bludy a halucinace. Vědomí přitom není zastřené. Souvisí nejčastěji se stárnutím mozku, případně se vyskytuje po úrazech, u alkoholiků nebo po krvácení do mozku.

Deprese

Chorobně smutná nálada, která není pro daného jedince již normální. Dochází ke ztrátě zájmů, ztrátě schopnosti prožívat radost z věcí, které člověka v běžném životě uspokojují a naplňují, chybí schopnost emočního prožívání, dochází často k narušení spánku, k rannímu probouzení, nechutenství, hubnutí, řeč je tichá, tempo je zpomalené, v popředí je smutek.

Destrukce

Poškození (autodestruktivní chování-sebepoškozující chování)

E Emotivita

Stav vědomí, kdy jsou impulzy z vnitřního i vnějšího prostředí subjektivně prožívány a jsou vyjádřeny pocity jako je radost, strach, nenávist. Doprovází každé duševní dění.

Epizoda (například psychotická)

Jedno časové období, kdy se nemoc projevila

Euforie

Druh nálady, kdy se člověk cítí spokojený, blažený.

F Fantazie

Vytváření nových obrazů a představ přetvářením skutečnosti, vybočení z rámce reality.

Farmakoterapie

léčba pomocí léků

Fenomén

Jev, například ve spojení psychotické fenomény

Fobie

Bezdůvodný vtíravý strach vůči různým věcem, předmětům, situacím, lidem atd.

H Halucinace

Poruchy vnímání, které vznikají bez reálného podkladu, ale pro daného člověka jsou skutečností. Patří sem například: vizuální (zrakové), auditivní (sluchové), olfaktorické (čichové), gustatorické (chuťové), tělové (dotykové, orgánové, motorické) atd.

Heredita

Dědičnost

Hospitalizace

Léčba pacienta v lůžkovém zařízení

Hypobulie

Nedostatek vůle, motivace něco dělat.

I Iluze

Porucha vnímání, dochází ke zkreslení vjemu (například místo svítící lampy vidí jedinec hořící strom)

Intrapsychické halucinace

Člověk má pocit, že jsou mu vkládány nebo odebírány myšlenky někým/něčím. Jsou jedním z hlavních příznaků onemocnění schizofrenního okruhu.

K Katatymní

Psychické funkce jsou zkresleny, ovlivněny emotivitou.

Klaustrofobie

Strach z uzavřených prostor.

Komunitní péče

Je široký soubor služeb, programů a zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní poruchou žít co nejvíce v podmínkách běžného života, subjektivně co nejuspokojivějším způsobem tak, aby mohly být co nejvíce uspokojeny jejich zdravotní, psychologické a sociální potřeby. Mezi postupy komunitní péče patří kromě léčby i podpora sociálních rolí, zejména v oblasti práce, bydlení a sociálních kontaktů, a podpora vztahů s rodinou přáteli a dalšími lidmi. Cílovou skupinou komunitní péče jsou jak pacienti s duševní poruchou, tak i další členové komunity, kteří jsou podporováni, aby pomoc mohli poskytovat. Komunitní péče v oblasti zdravotních služeb zahrnuje všechny články péče, včetně péče lůžkové, určuje jí však pozměněnou roli.
Komunitní péče je od poloviny 20. století dominantním trendem v řadě vyspělých zemí a je spojena s tzv. deinstitucionalizací, sledující redukcí velkých psychiatrických léčeben a jejich alespoň částečnou přeměnou ve služby komunitní. Prostředkem těchto změn je vytváření komunitních týmů duševního zdraví s určenou geografickou oblastí, ve které působí.

M Mánie

Je stav s nadměrně veselou nebo i podrážděnou náladou, která není pro dotyčného jedince již normální. K tomu bývá zvýšená aktivita (například nekontrolované nakupování, utrácení peněz, produktivita), snížená potřeba spánku, hovornost, jedinec ztrácí zábrany ve svém chování, je přítomné zvýšené plánování, nadměrné sebehodnocení, může být i zvýšená sexuální aktivita.

Megalomanický

Ve spojení megalomanický blud-jedinec je přesvědčen o nadměrných schopnostech a významu své vlastní osoby.

Mentální

duševní

Metabolický syndrom

Je to soubor příznaků, které se sdružují při vzniku obezity v oblasti břicha. Mezi příznaky se řadí přítomnost abdominální (břišní) obezity, tedy zvýšený obvod pasu, dále nízký HDL cholesterol, zvýšené triglyceridy (jednoduché tuky), zvýšený krevní tlak a porucha glukózového metabolismu (porucha hladin cukru v krvi). Je prokázáno, že v důsledku metabolického syndromu je zvýšené riziko kardiovaskulárních chorob.

Mobilní tým

Odborný tým (psychiatr, psycholog, psychiatrická sestra, sociální pracovník) poskytuje krizovou intervenci, neodkladné psychiatrické a psychologické vyšetření, farmakoterapii a psychoterapii přímo v místě rozvoje krizové situace

N Nálada

Vyjadřuje trvalejší pohotovost emoční reakce v určitém směru (smutná, veselá nálada aj.)

Negativní a pozitivní příznaky

Jedná se o jedno z dělení příznaků schizofrenie podle T.Crowa. Pozitivní příznaky jsou takové příznaky schizofrenie, které představují oproti normě něco v psychice navíc, tedy plus. Jsou to halucinace, bludy, bizardní chování, poruchy řeči a platného společenského myšlení. Negativní příznaky schizofrenie naopak přestavují takové příznaky, které oproti normě znamenají ochuzení psychiky, tedy mínus. Jsou to nedostatek vůle a motivace (hypobulie), ztráta schopnosti radovat se (anhedonie), oploštělost emocí, netečnost (apatie), ochuzené myšlení.

P Paranoidita

Vztahovačnost. Jedinec s přítomností paranoidních bludů připisuje věcem a situacím kolem sebe zvláštní význam, převážně ve vztahu ke své osobě, např. že se o něm mluví v televizi, je pronásledován, má nějaké výsadní společenské postavení, atd.

Patický afekt

Se liší od normálního afektu nadměrnou intenzitou, ale i krátkodobou poruchou vědomí.

Patologický

Chorobný, nezdravý

Perzekuční

Jedinec s perzekučními bludy se cítí pronásledován, věci/lidé jsou zaměřeni proti němu, myslí si například, že je proti němu nějaké spiknutí. Objevuje se s paranoiditou.

Psychofarmaka

Léky ovlivňující duševní (psychické) funkce

Psychosomatický

Způsobený jak tělesnými (somatickými) tak duševními (psychickými) příčinami (např. Psychosomatická léčba-zabývající se onemocněním jak ze strany psychické tak tělesné)

Psychoterapie

Je metodou, která užívá výhradně psychologické prostředky komunikační a vztahové povahy k léčbě, prevenci a rehabilitaci poruch zdraví. Je to vědomá, záměrná, strukturovaná a vědecky podložená interakce mezi terapeutem a klientem. Uplatňuje se všude tam, kde se na vzniku, rozvoji a udržování poruchy zdraví podílejí psychické a sociální faktory, a dále faktory jako to, jak člověk určité situace vnímá, hodnotí, prožívá či jak se s nimi vyrovnává.

Psychotický

vychází ze slova psychóza

Psychóza

Závažné duševní onemocnění, kdy dochází k narušenému chápání skutečnosti, k rozvoji bludů, halucinací, ke změnám chování v důsledku zkresleného vnímání reality. Typickou psychózou je schizofrenie. Psychóza však může vzniknout například i po požití drog.

R Relaps

Návrat, znovuobjevení se příznaků nemoci.

Remise

Bezpříznakové období nemoci.

Rezistence

Neodpovídavost (porucha rezistentní na léčbu-porucha, která neodpovídá na léčbu, nemocný se i přes dostatečnou léčbu neuzdravuje)

Rezonantní nálada

Projevuje se sklony ke zlobným reakcím, podrážděnosti, sklony k agresivitě.

S Schizofrenie

Je psychotické onemocnění, které se projevuje poruchami myšlení (bludy), vnímání (halucinace), chování a změnami osobnosti. Dochází k narušení kontaktu s realitou, tyto změny narušují či znemožňují jeho běžné fungování.

Simplexní

Jednoduchý

Sociální fobie

Strach ze styku s lidmi, strach z lidí.

Somatický

Tělesný (například tělesný stav pacienta, tedy jeho jiné choroby než duševní)

Suicidální

Sebevražedný

T Tenze

Napětí

Transformace

Se používá ve více významech, obvykle však znamená podstatnou změnu, proměnu. Je to děj, nebo úsilí, které vede ke změně, k vytvoření nových forem. Lze částečně zaměnit za výrazy revoluce nebo reforma, které ale vystihují děje více překotné a méně organizovaně probíhající.

V Volné asociace

Vytváření obrazů či představ bez úmyslu.

Doporuen ten

Daniele Steel:  Jeho světlo
M. Jarolímek: O lidech, kteří onemocněli schizofrenií (brožura)
Štěpán Tesař:    Příběh opravdového schizofrenika, Deník deprese (komiksy)